Śledź nas na:Etyczne aspekty diagnozy

Etyczność badań – oznacza, że zostały one zaplanowane i przeprowadzone tak, że:
 • badacz nie naruszył w niczym praw ani osób bezpośrednio badanych oraz osób związanych z badaniami np. rodziców, nauczycieli

 • badacz gotów jest do przyjęcia odpowiedzialności za wszystkie konsekwencje swoich poczynań badawczych:

 • bezpośrednich, natychmiastowych, krótkofalowych,

 • pośrednich, długofalowych

 • tych, których nie był w stanie przeprowadzić planując i przeprowadzając badania

 • badacz jest gotowy do podjęcia działań nakierowanych na zmniejszenie lub na eliminowanie skutków niepożądanych


Źródła problemów etycznych:

 1. Uzyskanie zgody na badanie dziecka od rodziców lub opiekunów.

 2. Pełne informacje co do celów przebiegu metod oraz sposobów wykorzystania danych od dziecka i o dziecku.

 3. Stworzenie sytuacji badawczej, przyjaznej, czytelne, bezpiecznej dziecku.

 4. Konsultowanie z rodzicami swych hipotez diagnostycznych oraz traktowanie ich jako swoich współpracowników.

 5. Włączenie rodziców, opiekunów w przebieg procesu diagnostycznego, zaproszenie do wspólnych działań z dzieckiem.

 6. Konsultowanie z rodzicami zasad konstruowania programu pomocy dla dziecka.

 7. Opracowanie programu pomocy dla dziecka możliwego do realizacji w warunkach w jakich dziecko i jego rodzina żyje.

We wszystkich tych obszarach rodzić się mogą u psychologa konflikty:


 • wewnętrzne: między poczuciem powinności moralnej a:

 • lękiem przed oceną

 • niskim poczuciem własnych kompetencji

 • zbyt małą ilością czasu

 • brakiem zaufania do rodziców

 • brakiem zaufania do specjalistów

 • brakiem gotowości do współpracy z innymi


 • zewnętrzne: związane z:

 • określoną ilością czasu na badania jednego dziecka w danej placówce

 • koniecznością posługiwania się ściśle określonymi narzędziami pracy

 • naciskami społecznymi np. ze strony nauczycieli

 • trudnymi warunkami w danej rodzinie czy szkole utrudniającymi właściwe postępowanie z dzieckiem

 • zwyczajami panującymi od lat w danej placówce (rutynowe postępowanie diagnostyczne)

 • trudnościami finansowymi placówki

 • własnym zmęczeniem

 • niską efektywnością działań (brak współpracy z nauczycielami i rodzicami).


Siedem zasad etycznych:

 1. Nie szkodzić.

 2. Być kompetentnym.

 3. Nie wykorzystywać.

 4. Traktować ludzi z szacunkiem.

 5. Dbać o zaufanie osoby badanej.

 6. Podejmować działanie przy dysponowaniu pełnymi informacjami.

 7. Działać zgodnie z zasadami społecznej równości i sprawiedliwości.Zobacz także